Tragovi

“Tragovi” je multimedijalni projekt koji je napravljen kao performans / instalacija / izložba čija je polazišna točka višegodišnje multimedijalno istraživanje različitih fragmenata i aspekata Tijela / Grada / Prirode / Nomada / Ljubavnika / Umjetnika.

 

Autori: Natasha Kadin / Boris Kadin

 

Trag je najmanja memorijska jedinica nomadskog života. Mi shvaćamo tragove kao kodove u koje su upisane koordinate putovanja, gradova, ulica, želja, slika, tijela u prirodi, događaja, arhitekture, metroa, ljubavi, audio zapisa, crteža na salvetama, sms poruka, chatova, slučajnih događaja, mapa gradova. Trag je pokušaj da se naknadno uspostavi korelacija između kodova, da se koordinate postave u linearni prostor i vrijeme i da se tako oblikuju tranziti memorije u interakciji do svakog gledatelja/sudionika Tragova.

 

Projekt  nastaje na materijalima koji su napravljeni u Zadru, Beogradu, Ateni, Santoriniju, Splitu, Dubrovniku, Lopudu, Ljubljani, Marseillesu (2006., 2007., 2008., 2009.g). Materijali se sastoje od fotografija, videa, audio zapisa, predmeta, poruka napisanih na papirima, sms poruka, mapa gradova itd. Obzirom na kompleksnost i različitost prikupljenog i stvorenog materijala autori su kao strategiju prezentacije vlastite memorije  odabrali kombinaciju performancea, instalacije i izložbe.

 

Ideja koja je incirala projekt  istovremeno propituje lokacije urbanog prostora grada, interakciju grada i prirode, grada i tijela nomada, nomada i umjetnika, umjetnika i ljubavnika, te se time stvaraju međusobne relacije tijela i virtualnog prostora, tijela i virtualnog tijela, tijela i posjetitelja, tijela i memorije, tijela i tijela…

 

Multimedijalni projekt se sastoji od tri dijela:

 

Performance se koristi tragovima koji se nalaze ispred posjetitelja kao mehanizmom kreiranja narativne i fizičke strukture unutar performancea. Naime svaki predmet ili objekt koji je na dispoziciji publici uvjetuje i (re)akcije performera. Dvoje performera stoje 5 dana 13 sati dnevno unutar instalacije Tragovi kao subjekti/objekti instalacije. Interakcija sa publikom se odvija na način da kada netko u ruke uzme odredjenu fotografiju, predmet ili papir pokreće mehanizam performancea aktivirajući performere, pretvarajući objekte instalacije u subjekte performansa. Tragovi se bave i odnosom između različitih medija umjetničke komunikacije putem interakcije sa publikom. Tragovi su otvoreni kodovi u koje je već upisana memorija predmeta koja strukturira performere, njihove priče i akcije, no svakim novim izvođenjem sam tijek performansa u cijelosti ovisi o akcijama publike koje stvaraju memorijske reakcije umjetnika. Performans Tragovi su „dejavu“ koordinata putovanja, gradova, ulica, želja, slika, tijela u prirodi, događaja, arhikteture, metroa, ljubavi, audio zapisa, predmeta, crteža na salvetama, sms poruka, chatova, slučajnih događaja, mapa gradova.

 

Instalacija se sastoji od fotografija, videa, audiozapisa, dva tijela i dva virtualna tijela te tematizira Tijelo/ Grad/ Prirodu kao jedan organizam koji je međusobno povezan. Instalacija je simulakrum relacija koje proizlaze iz kontakta publike sa različitim medijima, a pogotvo sa tijelima i virtualnim tijelima. Dio instalacije je i akcija sa polaroidima, gdje publika postaje dio videorada i polaroid fotografija. Ti materijali postaju intergralni dio svakog slijedećeg izvođenja/izlaganja. Video i polarodi spadaju u izložbu kao treći dio projekta.

 

Izložba se sastoji od izlaganja polaroida, videoradova i audiozapisa snimljenih za vrijeme performansa, te web projekta http://www.mavena.hr na kojemu su izloženi svi zapisi sakupljeni tijekom odvijanja ovog projekta. Metodologija projekta je nomadska: svaki novi grad u kojem se projekt izvodi je poligon za nova istraživanja i stvaranje novog materijala koji se onda, zajedno s performerima, „seli“ na novu lokaciju da bi postao dio nove priče koja uključuje nove tragove memorije, nove „memove“.