Balkanski labirint

Međunarodni interdisciplinarni dvogodišnji projekt

 

Balkanski labirint je projekt koji tematizira relaciju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti na području Balkana. Projekt govori o političkom i kulturnom naslijeđu tih država, njihovom prolasku kroz nedavne ratove, tranzicijskom periodu, procesu integriranja u Europsku uniju, kao što tematizira i fenomen globalizacije i njegove posljedice na području Balkana. Ovaj internacionalni projekt povezuje kulturne obrasce karakteristične za Balkan, detektirajući ih i transformirajući kroz osobna iskustva umjetnika, dokumente, fotografije, video radove…

 

Projekt Balkanski Labirint zamišljen je kao interdisciplinarno istraživanje i mulitmedijski događaj u kojem će se reaktualizirati potreba za komunikacijom i međusobnom suradnjom umjetnika na Balkanu kroz kritički pristup simptomima Balkana. Motiv koji je inicirao projekt se temelji na a priori negativnoj konotaciji naziva (toponima) Balkan, kako izvan tako i unutar samog Balkana (kao i negativnim posljedicama koje proistječu iz te činjenice) te na postojanju neiskorištenih bivših vojnih objekata, bivših socijalističkih tvornica, i sličnih specifičnih građevina na Balkanu koje trebaju svoju prenamjenu, pa projekt želi ponuditi jednu strategiju korištenja takvih i sličnih prostora . Kroz kreativnu suradnju umjetnika i organizacija te upotrebom novih tehnologija, ovaj projekt će pokazati da postoji mogućnost drugačijeg Balkana, te da kultura i umjetnost trebaju biti nositelji integracijskih procesa u regiji. Projekt obuhvaća 9 zemalja: Sloveniju, Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Srbiju, Kosovo, Albaniju, Crnu Goru i Grčku. Balkanski labirint se sastoji od tri dijela: 1. radionica na kojima umjetnici razvijaju ideju, strategiju i načine izvođenja na zadanu temu; 2. komunikacije umjetnika na web stranici http://www.balkanLAByrinth.com, na kojoj će se osim daljnjeg razvijanja ideja moći pronaći informacije i podaci vezani za Balkan; 3. multimedijalnog izvođenja projekta Balkanski Labirint.

 

TRAJANJE PROJEKTA

Balkanski Labirint je dvogodišnji projekt koji je zamišljen na način da se u prvoj godini izvođenja napravi priprema projekta kroz tri desetodnevne radionice u tri grada iz kojih dolaze organizacije koje su partneri u ovom projektu,a to su Grčka(Atena), Slovenija(Ljubljana) te Hrvatska(Split). Materijali koji se budu kreirali i sakupljali u navedenom razdoblju biti će dostupni u formi texta, fotografije i videa na web stranici.

U prvoj godini projekta planira se i premijerno multimedijalno izvođenje projekta Balkanski Labirint u Splitu, Ljubljani i Ateni. U drugoj godini projekta planira se šest izvedbi u preostalim zemljama sudionicama, te jedna dvotjedna radionica na kojoj će se evaluirati dotadašnji rad te pripremiti projekt za prezentaciju u Europi. Planira se prevođenje materijala na engleski, njemački,francuski,talijanski i španjolski jezik. Osim toga u drugoj godini projekta razvijati će se strategije daljnih kulturnih kooperacija između organizacija na Balkanu koje su uključene u ovaj projekt, kao i vrednovati uspjeh koji je postignut na afirmaciji neiskorištenih objekata u kojima je projekt prezentiran.

 

BROJ SUDIONIKA

Balkanski labirint uključuje 18 umjetnika iz 9 država, tj. iz svake države po dva umjetnika. Obzirom da je riječ o interdisciplinarnom umjetničkom projektu biti će zastupljeni umjetnici iz različitih disciplina: video umjetnici, performeri, lutkari, plesači, fotografi…Osim navedenih umjetnika projekt će imati podršku petorice tehničara koji će se brinuti o tehničkim potrebama projekta, kao što je direktno emitiranje premijere iz jednog grada u drugi putem web kamera i projektora. Ukupan broj sudionika je 23.

 

CILJ PROJEKTA

Balkanski Labirint ima tri jednako vrijedna cilja:

_povezati umjetnike i kulturne organizacije na području Balkana, koji će kroz suradnju na ovom projektu otvoriti mogućnost daljnih komunikacija i kooperacija;

_napraviti multimedijalnu izvedbu koja se formalno i sadržajno bavi Balkanom te promijeniti sliku o Balkanu kao području sukoba i međusobnog isključivanja;

_afirmirati postojanje neiskorištenih bivših vojnih objekata, bivših socijalističkih tvornica, i sličnih specifičnih građevina na Balkanu, uzimajući takve prostore za mjesta u kojima će se multimedijalni projekt izvoditi.

 

REALIZACIJA PROJEKTA

Prvi korak u realizaciji Balkanskog labirinta jest stvaranje mreže partnerskih organizacija u kulturi na području Balkana, te uključivanja u tu mrežu ostalih organizacija iz država koje sudjeluju na projektu, te definiranju njihovih obaveza u projektu. Drugi korak je odabir umjetnika prema različitim umjetničkim disciplinama. Treći korak je definiranje datuma radionica, te njihovog redoslijeda po gradovima. Prije samih radionica svi sudionici će dobiti materijale na temelju kojih će pripremiti prve radove, i koji će biti početna točka u projektu, te će se dalje razvijati. Četvrti korak je komunikacija i interakcija umjetnika i producenata projekta preko web stranice balkanskog labirinta.

 

SPECIFIČNOSTI PROJEKTA

Balkanski labirint je sitespecific projekt koji će svoje prezentacije imati po neiskorištenim bivšim vojnim objektima, bivšim socijalističkim tvornicama, i sličnim specifičnim građevinama na Balkanu(kao što su rudnici). Cilj jest redefinirati značenje prostora koristeći arhitekturu i povijest prostora kao materijal koji transformira multimedijalnu izvedbu. na način da te ga koristiti u umjetničke svrhe putem kreativne komunikacije sudionika. Balkanski labirint želi otvoriti kanale kreativne komunikacije između država exYu.